یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹

سایتوکاین ها

 سایتوکاین ها را اینگونه تعریف کرده اند :Moldoveanu AI, Shephard RJ, aShek PN

سایتوکاین ها گلیکوپروتئینهای حل پذیر هستند که بوسیله ارتباط واسطه ای در داخل و بین سلولهای ایمنی و غیرایمنی در سرتاسر سیستمها و اندامهای بدن تولید شده اند.

پرفسور آرتورگایتون و پرفسور جان هال در کتاب فیزیولوژی پزشکی خود سایتوکاین ها را اینگونه تعریف کرده اند : سایتوکاین ها پپتید های ترشح شده توسط سلول ها به داخل مایع میان بافتی بوده و می توانند به صورت مواد اوتوکرین ، مواد پاراکرین یا هورمونهای آندوکرین عمل کنند. نمونه های سایتوکاین ها عبارتند از اینترلوکین ها و لینفوکاین ها که توسط سلول های کمک کننده ترشح می شوند و روی سایر سلولهای سیستم ایمنی عمل می کنند. هورمونهای سایتوکاینی (مانند لپتین) که توسط آدیپوسیتها تولید می شوند گاهی آدیپوکاین ها نامیده می شوند. البته مورد اخیر توسط دکتر مقصود پیری رد شد.

مهدیه ملانوری شمسی عضو انجمن ایمونولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس (اوتم) در یک گردآوری که زیر نظر دکتر حمید آقاعلی نژاد انجام داد سایتوکاین ها را  از طرف McDermott,2001 اینگونه تعریف کرد :

سایتوکاین ها پلی پپتیدهایی هستند که به واسطه تحریک میکروب ها و سایر آنتی ژن ها تولید شده و در ارتباطات بین سلولی درگیر هستند. آنها در درجه اول تنظیم کننده رشد هستند ولی در اعمال ایمنی نیز نقش دارند.

او همچنین از قول Abbas,2007 آورده بود چون بسیاری از سایتوکاین ها توسط لکوسیت ها ساخته شده و بر روی سایر لکوسیت ها اثر می گذارند آنها را اینترلوکین می نامند.

نوشته شده توسط محمد علی کهن پور در 17:16 |  لینک ثابت   •